Çarşamba
Çok Bulutlu
12°C | 23°C
Perşembe
Çok Bulutlu
12°C | 21°C
Cuma
Çok Bulutlu
9°C | 22°C

Yazı İşleri Müdürlüğü

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ

YAZI   İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ALİ NAZMİ İNCEGÖNÜL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

 

MUSTAFA OLUÇAY

ŞEF

 

ZERRİN ÖZKAN

EBE-EVRAK KAYIT GÖREVLİSİ

 

BÜLENT GÖCECİ

BÜRO GÖREVLİSİ

 

T.C.

ALPU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

         Amaç

          Madde 1- (1) Bu Yönetmelik Alpu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler.

        Kapsam

         Madde 2- (1) Bu Yönetmelik Alpu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Esaslarını kapsar.

         Dayanak

         Madde 3- (1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

         Tanımlar

         Madde 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen;

         a)Belediye: Alpu Belediye Başkanlığını,

         b)Başkan: Alpu Belediye Başkanını,

         c)Müdürlük: Yazı İşleri Müdürlüğünü,

         d)Personel: Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

         e)Meclis: Alpu Belediye Meclisini,

         f)Encümen: Alpu Belediye Encümenini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık, Birimler, Görev ve Çalışma Esasları

         Kuruluş

         Madde 5- (1)Yazı İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci maddesi ile 22.02.2007 tarihli 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince kurulmuştur.

         Bağlılık

         Madde 6-(1)Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Başkan Yardımcısına, Belediye Başkan Yardımcısı bulunmadığı durumda Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapar.

         Müdürlük, Bağlı Birimler Görev ve Çalışma Esasları

          Madde 7-(1)Yazı İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Servisi ve Kurum Arşivi Servislerinden oluşur.

         (2) Yazı İşleri Servisinin görevleri şunlardır;

         a) Belediye Meclis İle İlgili Görevleri:

         1)Müdürlük,5393 sayılı Belediye Kanununun, Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar.

         2)Belediyemiz birimlerinden mevzuat hükümlerine uygun olarak Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanmak üzere, Belediye Başkanı tarafından belirlenen gündemi hazırlar.

         3)Meclis toplantı gündemini ve yasa gereği bir önceki toplantı karar özetlerinin Meclis üyelerine dağıtımını ve ilanını (duyurusu) sağlar.

         4)Meclis üyelerinin Meclis toplantılarına devamlılıklarını izlemek üzere yoklama çizelgesi tutmak, Meclis üyeleri için hazırlanan oturum puantaj cetvelini Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderimini sağlar.

         5)Meclis Toplantı Tutanağını, Meclis Karar Özetlerini ve Meclis Kararlarını bilgisayar ortamında hazırlayarak kayıt yapar ve yetkililerce imzalanmasından sonra dosyalanmasını sağlar.

         6)Meclis toplantısında alınan kararları Kanunda belirtilen şekilde Mülki İdare Amirine gönderir.

         7)Meclis kararlarını, yürürlük tarihi itibariyle ilgili Müdürlüklere dağıtımını yapar.

         8)Dosyalama işlemlerini tamamlayıp, ilgili mevzuat doğrultusunda arşivlenmesini sağlar.

         b) Belediye Encümeni İle İlgili Görevleri:

         1)Belediye Başkanı adına Belediye Encümeninde görüşülmesi için havale edilen evraklar doğrultusunda Encümen gündemini hazırlayıp, Encümen üyelerine dağıtımını sağlamak.

         2)Encümen toplantısında alınan kararları, bilgisayar ortamında yazımını yaparak zimmetle, ilgili birime sevkini yapmak.

         3)Encümen kararlarının gerekli işlemleri bittikten sonra ekleri ile arşivlenmesini yapmak.

         4)Encümen üyeleri için hazırlanan oturum puantaj cetvelini Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderimini sağlamak.

         c) Genel Evrak İle İlgili Görevler:

         1)Müdürlük, Belediyemizin genel evrak işleri Evrak Kayıt Defteri Sistemini uygulamak suretiyle Belediye Kanununun kendine verdiği yetkiler doğrultusunda, Belediyemiz adına Resmi Kurum ve Kuruluşlardan posta, kurye ve vatandaş kanalı ile gelen tüm evrakların zimmetle teslimini alır.

         2)Konularına göre evrakların ilgili birimlere ve zimmetli olarak ulaştırılmasını sağlar. Ayrıca aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da kaydını yaptıktan sonra zimmetli olarak gerekli yerlere evrak görevlisi ile sevkiyatını belirli bir düzen içerisinde sağlar.                              

         3)Posta kanalı ile Resmi Gazete, Dergi v.b nin tasnifini yaparak ilgili evrakları ayırıp dağıtımını yapar. Belediyemiz adına Resmi Kurum ve Kuruluşlardan Posta kanalıyla gelen evrakları ayırıp dağıtımını yapar ve Kurumdan dışarı gönderilmesi gereken evrakların Giden Evrak veya Posta kaydını yapıp, posta veya evrak görevlisi kanalıyla ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlar.

        

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Planlama, Koordinasyon ve Uygulama

         Planlama ve Koordinasyon

          Madde 8- (1) Yapılacak İş ve İşlemlerle ilgili planlama ve koordinasyon Müdür veya görevlendireceğipersonel tarafından yapılır.

 

        Uygulama

        Madde 9- (1) Müdürlük Personeli verilen görevleri Mevzuata uygun olarak tam ve zamanın da yerine getirmek zorundadır.

         2) Kurum içi ve kurum dışı bütün yazışmalar 02.02.2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/7074 sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapar.

         3) Dosyalama işlemleri, İçişleri Bakanlığınca 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı hakkında Genelge doğrultusunda yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

         Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

          Madde 10- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili Kanun ve diğer Mevzuat Hükümleri uygulanır.

         Yürürlük

Copyrigt © 2017 Tüm Hakları Saklıdır