Çarşamba
Çok Bulutlu
12°C | 23°C
Perşembe
Çok Bulutlu
12°C | 21°C
Cuma
Çok Bulutlu
9°C | 22°C

Mali Hizmetler Müdürlüğü

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MUSTAFA SÖNMEZ

MALİ HİZMETLER MÜDÜR V.

 

RİTVAN YEŞİLDAL

MEMUR

 

MEHMET ALİ YAVUZ

MEMUR

 

 

 

 

BÜLENT İNCE

EMLAK MEMURU

 

ÖZGÜR SELKİ

TAHSİLDAR

 

ŞAHİN AYDINLAR

TAHSİLDAR

 

ALİ ÖZTÜRK

TAHSİLDAR

 

AYŞE YILDIZ

EKONOMİST

 

MELİHA SARDIK

BÜRO GÖREVLİSİ

 

EMRE ERGENBAŞ

BÜRO GÖREVLİSİ

T.C.

ALPU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mali Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Alpu Belediyesi Mali Hizmetleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
  
Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Mali Hizmetleri Müdürlüğünde görevli personelin görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.
            
Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 -  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye: Alpu Belediye Başkanlığını,
b) Meclis: Alpu Belediye Meclisini,
c) Başkan: Alpu Belediye Başkanını,
d) Üst Yönetici: Belediye Başkanını,
e) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununu, 
f) Mali Hizmetleri Müdürlüğü: Kamu İdarelerinde 5018 sayılı Kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi,
g) Mali Hizmetleri Müdürü: 5018 sayılı Kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten yöneticiyi, 
h) Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini,
ı) Muhasebe Birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,
i) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,

j) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,
k) Ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını yönlerinde yapılan kontrolünü,

I) Para ve para ile ifade edilebilen değerler: Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası, antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri,
m) Yetkili memur: Görevleri gereği veya görevlendirilmeleri nedeniyle muhasebe birimlerinden zimmetle değerli kâğıt alıp satan kamu görevlilerini,
n) Mutemetlik: Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında, muhasebe birimine bağlı olarak tahsilât mutemetliği, tahsilât şefliği ve benzeri isimler altında mutemetlik görevinin yapıldığı birimi.
t) Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri.
o) Ambar: Muhasebe birimine teslim edilen ve parayla ifade edilen değerli kâğıtlar ile muhasebe birimince kullanılacak seri ve sıra numaralı alındı, teslimat müzekkeresi, çek ve benzeri basılı evrakın muhafaza edildiği yeri, ifade eder.

Teşkilat

MADDE 5 - (1) Mali Hizmetleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Mali Hizmetleri Müdürü
b) Memurlar
c) İşçiler  
 (2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür
b) Tahakkuk Servisi 
c) Tahsilât Servisi
d) Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri
e) Emlak Servisi

(3) Mali Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarının değişen koşullarda daha etkin ve zamanında yapılmasını temin etmek için Mali Hizmetleri Müdürünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile yeni şeflikler kurulabilir veya kurulmuş şeflikler birleştirilebilir, şefliklerin bazı görevleri diğer şefliklere verilebilir. 

MADDE 6 - (1) Mali Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcısına Belediye Başkan Yardımcısı bulunmadığı durumlarda Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapar.

İKİNCİ BÖLÜM
Mali Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri

Müdürlüğün Görevleri

 

MADDE 7 - (1) Aşağıda sayılan görevler, Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülür:

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
h) Mali Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
j) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
k) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Stratejik Plan Hazırlıklarının Koordinasyonu

MADDE 8 – (1) Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülür. Stratejik planın hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Mali Hizmetleri Müdürlüğünce ilgili birimlere gönderilir. Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeler, görev alanları çerçevesinde, ilgili birimlerce hazırlanır ve belirlenen süre içinde Mali Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilir. Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır.

Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu

MADDE 9 – (1) Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Birim performans programları harcama birimleri tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde Mali Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilir. Mali Hizmetleri Müdürlüğü, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan performans programının hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır.

Bütçenin Hazırlanması

MADDE 10 -  (1) Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte mali hizmetler birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır.  İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, idarenin Stratejik Planı, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınır. İdarenin bütçe hazırlanmasında teşkilat Kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır.

Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi

MADDE 11– (1) Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir,  kayıtları tutulur ve izlenir.

(2) Bütçe kayıt ve işlemleri, Mali Hizmetleri Müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirilir ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulur.

Ödenek Aktarma Belgelerinin Düzenlenmesi

MADDE 12 – (1) İdarenin bu işlemleri ilgili mevzuatları çerçevesinde Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Gelirlerin Tahakkuku, Gelir ve Alacakların Takip ve Tahsili

MADDE 13 –  (1) İdarelerin gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri, ilgili mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülür. İdarelerin işlemlerinden herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından Mali Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilir.

Ön Mali Kontrol İşlemleri

MADDE 14 – (1) Ön mali kontrol görevi harcama birimleri ve Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini alırlar. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır. Harcama birimlerinde yapılacak asgari kontroller, Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe giren usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. 

Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan ön mali kontrolün sonucu ilgili harcama birimine gerekçeli bir yazıyla bildirilir. Ön mali kontrol görüş yazısının ilgili mali işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali Hizmetleri Müdürlüğünce ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.  

Taşınır ve Taşınmaz Kayıtlarının Tutulması

MADDE 15 – (1) İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazları ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Bu kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından mali hizmetler birimine bildirilir. Mali Hizmetleri Müdürlüğünce bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin taşınır ve taşınmaz kayıtları oluşturulur. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvelleri mali hizmetler birimince hazırlanır.

Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi

MADDE 16 – (1) İdarenin muhasebe hizmetleri Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir. 
(2) İdareler atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkililerini, görev alanlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri, ilgililerin göreve başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sayıştay’a  bildirir.

Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması

MADDE 17 – (1) Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır.
(2) İdarenin bütçe kesin hesapları, Mali Hizmetleri Müdürlüğünce ilgili Kanunlarındaki hükümlere göre düzenlenir. 

Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması

MADDE 18- (1) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge Mali Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanır.

İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Copyrigt © 2017 Tüm Hakları Saklıdır